Iedere dinsdag-,  donderdagochtend is er bij Docos gelegenheid om te komen tafeltennissen. Op dinsdag en donderdag is dat van 09:00 uur tot ongeveer 12:00 uur en zie je daar voornamelijk onze groep oudere sporters, maar ook degenen die 's avonds werken en toch graag een balletje komen  slaan.

Bijzonder aan Sport Overdag is dat het mogelijk is om voor een klein bedrag per keer een hele ochtend mee te doen. Een klein aantal sporters maakt gebruik van deze gelegenheid om per keer te betalen. Het grootste deel is gewoon lid van de vereniging en mag ook op alle andere tijden komen tafeltennissen of is alleen ochtendlid en mag alleen op dinsdag- donderdag- en zondagochtend komen tafeltennissen.

Voor degenen die per keer betalen is er per 1 januari 2010 iets veranderd. Zij zullen zich moeten aanmelden als basislid van de NTTB.

De reden van deze wijziging is dat iedereen die lid is van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) op grond van zijn of haar lidmaatschap verzekerd is tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid. Voorheen waren alle verenigingen verplicht om tegen deze risico's van tafeltennissers en vrijwilligers in de eigen accommodatie verzekeringen af te sluiten. De kosten daarvan bedragen een paar honderd euro. Ook bij Docos tafeltennis hebben wij deze verzekeringen afgesloten.

Het bestuur heeft geoordeeld het eigenlijk overbodig te vinden om naast de NTTB-verzekeringen ook nog voor enkele honderden euro's per jaar eigen verzekeringen af te sluiten, die vrijwel dezelfde dekking hebben. Dat zijn uitgaven die niet nodig zijn omdat de leden al via hun lidmaatschap van de NTTB verzekerd zijn tegen deze risico's.

De verzekeringen zijn eigenlijk alleen nog nodig voor de gast-sporters die per keer betalen. De bijdrage die de gast-sporters in totaal per jaar betalen is echter bij lange na niet voldoende om daar alleen al de verzekeringspremie uit te betalen. Laat staan dat het een vergoeding is voor de andere kosten die wel gepaard gaan met de aanwezigheid van de gast-sporters.

Dit stelde het bestuur voor een dilemma. Moeten wij niet langer per keer laten betalen, maar iedereen verplicht maken van de vereniging? Moeten wij de bijdrage voor per keer betalen ingrijpend verhogen? Moeten wij Sport Overdag voor niet-leden maar helemaal afschaffen?

Het bestuur is, alle alternatieven afwegend, tot de volgende oplossing gekomen:

  1. Voor de leden die aan Sport Overdag deelnemen verandert er niets.
  2. Alle niet-leden mogen per keer blijven betalen, maar moeten wel via basislid zijn van de NTTB.
  3. Leden van andere NTTB-verenigingen zijn al basislid, maar niet-leden van Docos of een andere tafeltennisvereniging zijn verplicht om basislid van de NTTB te worden.
  4. Ingaande 1 januari 2010 moet iedere gast-sporter bij Docos ten minste basislid van de NTTB zijn. Aanmeldingsformulieren daarvoor zijn aan de bar verkrijgbaar.

Leden van de NTTB ontvangen als bewijs van hun lidmaatschap een NTTB-ledenpas. Met ingang van 1 januari 2010 is het alleen toegestaan om in de zaal te sporten voor degenen die over een geldige NTTB-ledenpas beschikken. Het is verplicht deze ledenpas te tonen op het eerste verzoek van een bestuurslid op door het bestuur aangewezen personen.

Namens het bestuur,
Ferry Veijgen, penningmeester.

Laatst gewijzigd: 13-03-2012 door Peter Milikan.